ประชาสัมพันธ์


วัน  อังคาร  ที่  14  กุมภาพันธ์  2555
บริการคลินิกเบาหวานในชุมชน  พร้อมทั้งการให้สุขศึกษา  และการออกกำลังกาย
ผู้เข้าร่วม
1.นายวัชระ  แสนโหน่ง
2.นางสาวสุจิตรา  บริบาล
3.นางรุ่งฤดี  พุทธามา
4.นายสุรชัย  เประกันยา
5.ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต  บ้านดงใหญ่ บ้านดงใหญ่พัฒนา บ้านดงเจิญ
6.ทีมอสมและทีมจิตอาสา

ภาพกิจกรรมต่างๆ รพ.สต.บ้านด่านประชุมประจำเดือน รพ.สต.บ้านด่าน
ร่วมงานกับชุมชนเปิด ธนาคารชุมชนบ้านด่าน
คาราวานคัดกรองสุขภาพประชาชนร่วมกับ อบต.สัญจรมอบรางวัลโครงการตรวจ PAP


นำเสนอวิจัย ตั้งครรภ์ปลอดภัยหลังวัย 20
มอบเสื้อให้ชมรมจิตอาสา
ออกสอบสวนไข้หวัด 2009 ที่วัดไผ่สีทอง
สคร.6ขอนแก่นออกเยี่ยมงาน ตำบลเข้มแข็งควบคุมโรค
สคร.6 ถูกใจกลอนลำยายทองดี มอบเงินเป็นขวัญกำลังใจ
นวัตกรรมหมอลำต้านไข้เลือดออก
ให้สุขศึกษางานควบคุมโรคในชุมชน
มอบเงินรางวัลงานควบคุมโรคแก่ชุมชน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ท่าน นายก อบต.เชียงหวางมาร่วมงานโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ออกเยี่ยมบ้านเตียง 3ผอ.รพ.สต.ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยเตียง 3